Ruské imperiální myšlení

Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace. K vydání připravila Helena Ulbrechtová. Spolupráce Mária Kusá. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, sv. 41. 384 s. ISBN 978-80-86420-53-0

Autorský tým (celkem 15 autorů a 14 studií) je složen z českých a slovenských literárních vědců a historiků. Šest autorů je ze Slovanského ústavu AV ČR, dva z FIlozofické fakulty UK v Praze, 2 z Historického ústavu AV ČR, tři z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislavě a dva z Filozofické fakulty UK v Bratislavě). Jednotlivé kapitoly analyzují ruské imperiální myšlení od konce 18. století do dnešní doby a snaží se zachytit jeho reflexi v literárních a uměleckých dílech i v pracích ruské a sovětské historiografie či politologie. Kniha může v lecčems osvětlit i současnou situaci v putinovském Rusku a ukázat zdroje dnešní snahy ruského státu ovládnout ekonomicky i politicky okolní státy. Kniha je opatřena předmluvou, anglickými a ruskými resumé jednotlivých kapitol, bio-bibliografickými medailonky autorek a autorů, seznamem sekundární literatury a jmenným rejstříkem.

Náhled obálky