Role elit ve společnosti

Dramatické změny politických režimů ve středoevropských zemích, sdílejících po několik předcházejících staletí společnou minulost v rámci habsburského soustátí, se přirozeně odrážely i na složení mocenských, hospodářských, kulturních i akademických elit. Klíčové přelomové momenty českých dějin 19. a 20. století (1848, 1866, 1918, 1938, 1948, 1968, 1989) představovaly zpravidla rovněž určující mezníky životů a tvůrčích osudů příslušníků elit. Právě elity byly a jsou indikátorem prosperity či úpadku společnosti, a to v rovině morálky, solidarity, kulturnosti apod.

S elitami jsou tradičně provázány otázky kultury, a to jak v širší celospolečenské rovině, tak v jednotlivých sociálních oblastech. V minulosti byly společenské elity (církevní i světské) výlučným činitelem v oblastech uměleckého mecenátu, podpory vzdělanosti a vědeckotechnického pokroku. Pro formování identity současné společnosti je zásadní otázka, jaká je role současných elit, kdo je tvoří a do jaké míry vypovídají o kulturnosti či nekulturnosti dnešní doby. V rámci otevřené panelové diskuse budou formulována nosná a kontroverzní témata započatého dialogu o roli a důsledcích (ne)působení elit v rámci společnosti, jejich identitách, rituálech a vizuálních kódech. Česká situace bude konfrontována s okolními zeměmi, a to jak s těmi se socialistickou a postsocialistickou zkušeností, tak s těmi  bez ní.

Program a anotace příspěvků mezinárodního workshopu

http://www.udu.cas.cz/cs/fotogalerie/elites-in-the-20th-century-continuity-or-discontinuity/

1119_20_EV 1110_01_EV 1110_03_EV 1110_13_EV 1110_15_EV