Lexikon TGM

Od listopadu 2015 pokračují práce na prvním díle Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka. Na schůzi redakční rady encyklopedie 23. listopadu 2015 byla uzavřena oponentura věcné části hesláře, která byla po doplnění některých hesel definitivně schválena s tím, že zůstane otevřena možným změnám (podle následné textace konkrétních hesel). Zpracování hesel bylo rozděleno mezi pracovníky MÚA (34 hesel; finalizace v 1. čtvrtletí roku 2016) a externisty (např. prof. Jan Zouhar a doc. Helena Pavlincová z FF MU Brno; doc. Jiří Brabec, dr. Václav Petrbok, dr. Michal Topor z ÚČL AV ČR, dr. Jan Galandauer, doc. Martin Kučera, dr. Jiří Olšovský, prof. Jiří Havelka, doc. Eva Broklová, prof. Ivan Šedivý, dr. Vojtech Čelko, prof. Pavel Machotka, prof. Milan Hauner), kteří zpracují druhou část hesel. Lektoraci provedou pracovníci MÚA. Dílčí spolupráci přislíbili ředitel Archivu KPR dr. Jakub Doležal (koncem listopadu 2015 odevzdal obsáhlé heslo Kancelář prezidenta republiky).
Problémy (především lexikografické), jež se objeví při zpracovávání konkrétních hesel, budou projednávány na konzultacích redakce (dr. Lucie Merhautová a dr. Josef Tomeš) s jednotlivými autory.
V polovině prosince 2015 převzala redakce hotový text úvodní stati prvního dílu Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka – hutnou biografii T. G. Masaryka z pera prof. dr. Vratislava Doubka. Výrazně pokročila práce dr. Jany Malínské na bibliografii díla T. G. Masaryka, jež bude dokončena na jaře 2016. Ukázalo se však, že předpokládaný rozsah této části encyklopedie (50 normostran) bude několikanásobně překročen a bibliografie bude celkem čítat kolem 200 normostran, z čehož plyne návrh vydat ji jako samostatný svazek. Pokračovala též jednání o přípravě elektronické redakční databáze encyklopedie, jejíž realizace závisí na výši finančního zaštítění celého projektu.

Garant: Josef Tomeš, Masarykův ústav a Archiv AVČR