Antická mytologie v moderní české kultuře

Kolektivní monografie sleduje projevy vztahování se k antice v českém veřejném diskurzu od 2. pol. 19. stol. do současnosti, jejichž společným jmenovatelem jsou mýty starověkých Řeků a Římanů. Dalším spojovacím článkem studií je metoda –  antiku a její obraz budou jejich autoři pojímat jako kulturní konstrukt. Mýtus byl vybrán proto, že se jedná o odkaz antické civilizace, který je i dnes stále živý. Obsahem sborníku budou studie, které se na problematiku dívají z různých úhlů pohledu, jak to umožňuje mezioborovost antického oddělení Kabinetu pro klasická studia. Studie budou věnovány proměnám antických mýtů v české kultuře v celé řadě oblastí – literatuře pro děti, odborné literatuře, výtvarném umění, na divadelních jevištích a podobně.

Filozofický ústav AV ČR

Editoři: Jakub Čechvala, Eliška Poláčková. Autorský kolektiv:  J.Bažant, D.Čadková, J. Čechvala, E. Poláčková.