Strategie AV21

Základním nástrojem pro realizaci Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů pracovišť Akademie věd. Důležitou součástí strategie je aktivita Aplikační laboratoře AV ČR, jejímž cílem je rozšířit přímé kontakty pracovišť Akademie věd s aplikační sférou. Výzkum realizovaný v dlouhodobých mezioborových výzkumných programech zaměřených na řešení problémů a výzev dnešní doby a s důrazem na praktické využití výsledků v ekonomicky a společensky významných oblastech je významnou součástí poslání Akademie věd. Strategie AV21 zároveň respektuje klíčovou roli základního výzkumu, který je ve všech vědeckých disciplínách podstatou jejich vývoje. Výzkumné programy jsou navrhovány a formulovány po dohodě vedení Akademie věd s řediteli pracovišť s přihlédnutím k trendům světové vědy, společenské relevanci a Národním prioritám orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Náplň činnosti, organizační zajištění výzkumného programu, forma jeho koordinace a osoby, které budou výzkumný program reprezentovat, se určují dohodou mezi řediteli zapojených pracovišť a vedením Akademie věd.
Administrativní podporu výzkumného programu zajišťuje pracoviště koordinátora. Koordinátory výzkumných programů jsou ředitelé zapojených pracovišť nebo pověření vědečtí pracovníci, kteří budou zároveň působit směrem k veřejnosti a médiím. Koordinátor výzkumného programu zajišťuje vyhledávání nových, společensky relevantních témat výzkumu, provádí
syntézu dostupných informací a výsledků výzkumu z hlediska současné úrovně dosaženého poznání a koordinuje vypracování návrhu výzkumného programu v součinnosti se zapojenými pracovišti a garantem výzkumného okruhu.
Výzkumné programy schvaluje Akademická rada v součinnosti s Vědeckou radou zpravidla na dobu pěti let. Výzkumné programy bude možné upravovat na základě dosažených výsledků, případně bude možné navrhovat programy nové v závislosti na aktuálním stavu poznání.
Výzkumné programy vycházejí z výzkumných okruhů Akademie věd. V návaznosti na předcházející koncepční dokumenty Akademická rada v součinnosti s Vědeckou radou definovaly soubor výzkumných okruhů reprezentujících spektrum výzkumných aktivit Akademie věd:

• Struktura hmoty a vesmíru
• Matematika a informatika
• Buňky a organismy
• Zdraví člověka
• Společnost a komunikace
• Paměť a dějiny
• Země a životní prostředí
• Zdroje a využití energie
• Nové materiály
• Metody a nástroje poznání

Garanty výzkumných okruhů jsou členové Akademické rady. Ti také působí směrem k veřejnosti a médiím ve funkci mluvčích jednotlivých výzkumných okruhů. Anotace výzkumných okruhů budou po projednání a schválení Vědeckou radou součástí vědní koncepce Akademie věd. Garant výzkumného okruhu zajišťuje administrativní, organizační a věcnou podporu koordinátorů výzkumných programů a koordinuje vypracování pozičního dokumentu výzkumného okruhu v součinnosti
s koordinátory výzkumných programů.
Za celkovou organizaci a koordinaci procesu formulování výzkumných programů Akademie věd je zodpovědná Akademická rada.