Příběhy civilizace a barbarství

Vyšla kniha Balázse Komoróczyho a Marka Vlacha „Příběhy civilizace a barbarství pod nadvládou Říma“.

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Vychazi-nova-kniha-o-civilizaci-anbspbarbarstvi/

Kniha je věnována římskému impériu, po dlouhá staletí hegemonovi starověkého světa. Snahou autorů bylo syntetizující formou načrtnout hlavní rysy Římské říše, aniž by rezignovali na faktografické shrnutí a na
představení základní terminologie. Pojednávané okruhy byly vybírány subjektivně, se záměrem poskytnout
čtenářům orientační přehled o tématech, která se i v současné diskusi o roli a podobě státu objevují (např.
systém vlády a státní správy, obrana a vojenství, společenské integrace a polarizace). V závěru je pak
představen jeden dílčí úsek římských dějin, v němž se pod nadvládou Říma krátkodobě ocitla i část území
dnešní České republiky. Autoři jsou přesvědčeni, že v dějinách Římské říše lze identifikovat četné rysy, které
mohou dnešní společnosti posloužit jako náměty k přemýšlení, a také jí mohou dodat užitečné argumenty při
vlastním střízlivém a erudovaně kritickém pohledu na naši současnost.
Podle slov jednoho z autorů Balázse Komoróczyho „je kniha určena všem zájemcům o dějiny. Věřím, že bude
užitečná nejen pro studenty humanitních věd, ale také pro milovníky římské civilizace napříč profesemi. Snažili
jsme se při její tvorbě vybírat témata, která jsou ovšem přítomna i v dnešním společenském diskurzu. V knize
se tak čtenáři mohou dozvědět, jak starověcí Římané řešili obranu svých hranic (jejíž délka je srovnatelná
s hranicemi dnešní EU), jak dokázali či nedokázali integrovat do svých řad nejrůznější etnická, kulturní či
náboženská uskupení. A také se zamyslet nad tím, zda je proces zániku Římské říše opravdu v něčem
srovnatelný s tím, čeho jsme dnes v Evropě svědky.“
„Bedlivě pozoruj minulost, ony nespočetné proměny vládnoucích mocí, a dokážeš předvídat i budoucnost.“
Tato slova napsal Marcus Aurelius, jediný císař Římské říše, který kdy snad stanul na území dnešní České
republiky. Naše země se trvalou součástí tohoto mimořádného státního útvaru nikdy nestala, přesto je v
civilizaci a kultuře dnešních obyvatel mnohem více univerzálního dědictví po Římanech, než si uvědomujeme.
Téměř každý z nás o Římanech ví, ale opravdu je i známe? Odpověď na tuto otázku musí najít každý sám,
snad mu v tom pomůže i tato kniha. Shrnutí základních historických faktů a vývojových tendencí vybraných
aspektů starověkého římského státu a jeho společnosti pro někoho může být studijním materiálem, jinému
možná pomůže pochopit i některé obecné zákonitosti lidských dějin, které nás obklopují a naše osudy
ovlivňují i v dnešní době. Předvídat budoucnost zřejmě ani po přečtení této knihy nebude možné, může však
čtenářovi pomoci v lepším chápání naší minulosti i současnosti.